Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Gmina Miejska Kraków realizuje grant pn. „Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID-19” zakres B w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie w ramach grantu otrzymał cztery zestawy umożliwiające kontakt  on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” to kolejny konkurs, w ramach którego Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 w Krakowie uzyskał dofinansowanie. Projekt umożliwia zakupienie dodatkowych środków ochrony osobistej dla personelu zajmującego się mieszkańcami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej, zakup potrzebnych środków do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach użytkowych Domu, a także dodatkowe wynagrodzenia zaangażowania i pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Grant nr COVID.19.61.2020 o wartości 63 287,87 zł jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 zapewniając opiekę całodobową osobom przewlekle somatycznie chorym część swoich działań finansuje ze środków pozyskiwanych w formie projektów. W okresie od września do grudnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul Łanowej 39 w związku z zagrożeniem COVID-19”, na realizację którego otrzymano 475 734 zł.

Projekt ma on na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Pozyskane w ramach grantu środki są przeznaczone na:

  1. wykonanie testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla personelu DPS,
  2. zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne
    i wspomagające na okres do 3 miesięcy,
  3. dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, II oś priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w wysokości.