Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Wsparcie finansowe realizacji zadania pomocy społecznej z uwagi na stan pandemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2 Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2.   Dofinansowanie 895 701 zł, w tym 98 000 zł dla DPS , ul. Łanowa 39

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie realizuje w 2021 roku projekt „ Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizacje działań inwestycyjnych” ( Konkurs Nr 2020.01) współfinansowanego ze środków ZUS.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa oraz postanowienia Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 roku.

Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego

Gmina Miejska Kraków realizuje grant pn. „Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID-19” zakres B w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie w ramach grantu otrzymał cztery zestawy umożliwiające kontakt  on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.