INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Dom Pomocy Społecznej (DPS), reprezentowany przez Dyrektora

ul. Łanowa 39

30-725 Kraków

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Karolina Bicz

e-mail: rodo@dpslanowa39.pl

Podstawę prawną przetwarzania uzyskanych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody właściciela danych lub na podstawie przepisów prawa.

2. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej.

3. Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. W zakresie przetwarzania właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od administratora:

• dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO)

• sprostowania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO)

• usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO)

6. Konsekwencją niepodania koniecznych do załatwienia sprawy danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez DPS usługi o którą właściciel danych się stara.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących ich właścicielom praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, będzie przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy o wolontariacie oraz ubezpieczenia OC,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,

5)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu,

6)      podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania współpracy, licząc od
1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyła/-ł Pani/Pan wolontariat w Domu Pomocy Społecznej.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)       dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)       sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr.125

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i dlatego jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,

5)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,

6)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyła/-ł Pani/Pan pracę
w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dom Pomocy Społecznej przez okres 50 lat, a następnie zostanę przekazane do Archiwum Narodowego.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr 125

tel. 12 6532247 wew. 11

adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 , art. 14 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora do celów zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej (art. 9 ust 2 lit. b RODO),

2)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3)      podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzanie
w sprawie domów pomocy społecznej,

4)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),

5)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osobowych (art. 9, ust. 2 lit. c RODO),

6)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

7)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,

8)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat po zaprzestaniu świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zaprzestania świadczenia usług.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr 125

tel.: 12 6532247 wew. 11

adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji pracy,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzania Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,

5)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po ustaniu współpracy z DOMEM, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zaprzestania wykonywania prac społecznie użytecznych.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)       dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)       sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr. 125

Tel.: 12 6532247 wew. 11

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH NIEDOPŁATNĄ KONTROLOWANĄ PRACE NA CELE SPOŁECZNE

 W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom i podmiotom,

5)       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po ustaniu współpracy
z DOMEM, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zaprzestania świadczenia usług.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)       dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)       sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr. 125

Tel.: 12 6532247 wew. 11

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy o praktykę zawodową oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz zgodne
z zawartą umową,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,

5)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu,

6)      podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ustania współpracy, licząc od
1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyła/-ł Pani/Pan praktyki w Domu Pomocy Społecznej.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr.125

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZIN/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/OSÓB UPOWAŻNIONYCH/KURATORÓW MIESZKAŃCÓW

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 14 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora do celów zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust 2 lit. b RODO),

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu,

5)      podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zaprzestania świadczenie usług przez Dom Pomocy Społecznej dla mieszkańca, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym zaprzestano świadczenia usług.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr.125

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rozliczeń finansowych,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podst. Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zawartej umowy cywilnoprawnej,

3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4)      wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,

5)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu,

6)      podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ustania współpracy, licząc od
1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyła/-ł Pani/Pan świadczenie usług w Domu Pomocy Społecznej.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)       dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)       sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr.125

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH/GOŚCI

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu ewidencjonowania odwiedzających/gości przebywających na terenie DOMU,

2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,

3)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dokonania wpisu w zeszycie wejść i wyjść.

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr.125

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl